ALGEMENE VOORWAARDEN

New You, Food & Coaching

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voedingscoach: New You, Food & Coaching vertegenwoordigd door Joyce van Assen, ingeschreven in het KVK register onder KVK-nummer: 62523457;

Cliënt: de persoon aan wie advies en/of begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Product: Een advies of begeleidingstraject, supplement of ander aangeboden product.

Artikel 2: Algemeen

De Voedingscoach geeft advies aan de Cliënt op het vestigingsadres van New You, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 3:Basis

Gegevens van de Cliënt worden zonder toestemming van de Cliënt zelf niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering

Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip, dient hij de voedingscoach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de Voedingscoach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de Voedingscoach gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen. Dit honorarium staat gelijk aan een bedrag a 25,00 euro (25,00).

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van het product deelt de Voedingscoach Cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De Voedingscoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De Voedingscoach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Voor afspraken op locaties meer dan 10 km van het geregistreerde adres van New You, Food & Coaching worden reiskosten gerekend a 19 eurocent per KM.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

De Voedingscoach behoudt te allen tijde alle rechten op door hem/haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Voedingscoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de Cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de Cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de Voedingscoach verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling door de Cliënt aan de Voedingscoach, via bankoverschrijving te geschieden. De Cliënt ontvangt een factuur voor het afgesproken product. De betaling dient binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur op de vermelde rekeningnummer te zijn voldaan.

Wanneer vooraf besproken is het mogelijk om de factuur in maandelijkse termijnen te betalen, dit dient ook op de factuur vermeld te staan.

Bij betalingsachterstand behoudt de Voedingscoach zich het recht voor om de behandeling op te schorten tot de achterstallige betaling heeft plaatsgevonden. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de Voedingscoach gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de Voedingscoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.


Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De Voedingscoach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

De producten van de Voedingscoach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De mate van resultaat is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de Cliënt. De Voedingscoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de Cliënt van door de Voedingscoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Voedingscoach.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Voedingscoach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de Voedingscoach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de Voedingscoach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de Voedingscoach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De Voedingscoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Voedingscoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Het Nederlands recht is van toepassing.

BLOGS

Op mijn blogpagina vind je interessante informatie, praktische tips en overheerlijke gezonde recepten.